UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA

Puni naziv i sjedište:

Obrtnička komora Istarske županije - Udruženje obrtnika Pula
Ulica Sv.Felicite 5/A, 52100 Pula

OIB: 92735581657 
IBAN: HR4523800061130007256

Tel: 052/211-711, 211-719
Fax: 052/218-253
Mob: 098-311-021
e-mail: uo.pula(at)hok.hr 

Radno vrijeme Ureda Udruženja: od 07:00 – 15:00 

Tajnica:
Ester Jurinović
e-mail: uo.pula(at)hok.hr  

Administrator - opći poslovi:
Siljan Barbara
e-mail: udruzenje-obrtnika-pula(at)pu.t-com.hr  

Voditelj računovodstva:
Kancelar Nadia
e-mail: uop-nadia(at)inet.hr  

Administrator-opći i ekonomski poslovi:
Buršić Ester
e-mail: uop-ester(at)inet.hr   

Tijela upravljanja:

Predsjednik Udruženja obrtnika Pule je g. Andi Vitasović
Potpredsjednik Udruženja obrtnika Pule je g. Zlatko Deskar

Upravni odbor ima 13 članova.
Članovi Upravnog odbora u mandatu 2018.-2022.g. su:

Terlević Dalibor, Močinić Sanja, Deskar Zlatko, Cerovac-Bakiš Elida, Mahić Marino, Lorencin Neven, Kupres Blanka, Deskar Nevenka, Birčić Ilija, Jurković Petar, Zović Kristijan, Celija Svetlana, Jurman Gracijano.

Skupština ima 31 člana.
Članovi skupštine u mandatu 2018.-2022.g. su:

Terlević Dalibor, Pap Vitomir, Močinić Sanja, Malić Žarko, Draguzet Mladen, Vlahović Branko ,Deskar Zlatko, Celija Svjetlana, Černjul Dušan, Vitasović Andi, Jurman Gracijano, Cerovac Bakiš Elida, Dobran Mirela , Kovačević Milorad, Grgić Zvonimir, Mahić Marino, Rojnić Vedran,  Lorencin Neven, Zović Kristijan, Maurel Robert, Kupres Blanka, Stančić Zoran, Jagar Romina, Banović Svjetlana, Deskar Nevenka, Moscarda Sanela, Birčić Ilija, Klasan Željko, Kramar Ticijan, Jakara Ivica, Jurković Petar. 

Nadzorni odbor ima 3 člana.
Članovi Nadzornog odbora u mandatu 2018.-2022.g. su: 

Ajduković Brankica, Dobran Mirela i Ribić Sandra.

Važniji dokumenti:

Statut Udruženja 20.11.2014.

Izmjene i dopune Statuta 16.11.2016.

Poslovnik o radu Skupštine 3.12.2015.

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine 26.11.2020.

Poslovnik o radu Upravnog odbora 28.09.2015.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora 8.11.2016.

Dopuna Poslovnika o radu Nadzornog odbora 22.11.2019.

Pravilnik o radu cehova 22.03.2016.