07.01.19 u 13:12

Dostava podataka Upravi ribarstva - rok 1. veljače

Kategorija: Ribarstvo/poljodjelstvo

Na web stranici Uprave ribarstva objavljena je obavijest u vezi dostavom podataka u vezi ribarstva (obveznici su sve fizičke i pravne osobe iz područja ribarstva, uzgoja i prerade ribe i morskih organizama). Molimo da obratite pažnju na članak, a obrasce i upute možete preuzeti na stranici https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5076

Poziv na dostavu društveno-gospodarskih podataka za ribolovnu flotu

Poštovani,
sukladno članku 49. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 62/17) te Nacionalnom planu prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske, Uprava ribarstva provodi prikupljanje društveno-gospodarskih podataka o ribolovnoj floti Republike Hrvatske za 2017. godinu.
Sukladno članku 50. stavku 1. Zakona dostava društveno-gospodarskih podataka obvezna je za sve fizičke i pravne osobe iz članka 6. stavka 2. Zakona. Molimo Vas da podatke na ispunjenim obrascima sukladno uputama iz Priloga I. dostavite Upravi ribarstva najkasnije do 1. veljače 2019. godine, na jednu od sljedećih adresa:

a.      elektronička pošta: ekop(at)mps.hr,

b.      poštanska adresa: Ministarstvo poljoprivrede - Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb s naznakom "EKONOMSKO PRIKUPLJANJE", ili

c.      faksirajte na broj 01/6443-200.

Za sva dodatna tumačenja u svezi s ispunjavanjem obrasca i tumačenja uputa obratite se na adresu elektroničke pošte ekop(at)mps.hr ili na brojeve telefona 01/6443-177 i 01/6443-221. Ističemo da su prikupljeni podaci povjerljivi te će se koristiti isključivo radi izrade skupnih statističkih izvještaja o sektoru ribarstva.

Dopis

Upute za ispunjavanje obrazaca

Obrazac za dostavu podataka