07.07.16 u 11:51

Građevinari – info: zabrane radova, majstorski ispit, odlaganje otpada

Kategorija: Proizvodna i Graditeljstvo, Uslužne djelatnosti

Temeljem zaključaka sa Izvršnog odbora Ceha graditeljstva Udruženja obrtnika Pula, održanog 4.07.2016., u nastavku dajemo slijedeće informacije:

  1. sažetak općinskih odluka o zabrani građevinskih radova koje su sada na snazi;
  2. o polaganju majstorskih ispita iz građevinskih djelatnosti, te situacijama u kojima je dovoljno imati majstora a ne i ovlaštenog voditelja radova
  3. o odlaganju građevinskog otpada.

1. Zabrane građevinskih radova po općinama

Nakon cijele godine pregovaranja sa svim općinama i gradovima na našem području, u prilogu se nalazi sažetak svih sada važećih općinskih odluka o ograničenju ili zabrani građevinskih radova u sezoni. U nekim lokalnim jedinicama napravljen je pomak na bolje, a u nekima nije. Zaključeno je da se problem pokuša podignuti na višu razinu, odnosno izložiti županu i nadležnim županijskim tijelima, kako bi se i u tim općinama postigao neki kompromis za opstanak obiju djelatnosti.

2. Majstorski ispiti za građevinske djelatnosti

Nastavno na obavijesti koje smo Vam poslali u vezi obveze zapošljavanja stručne osobe kao voditelja građenja, odnosno voditelja radova, te mogućnosti da kod održavanja postojećih građevina za koje se ne izdaje građevinska dozvola te poslove obavlja osoba sa majstorskim ispitom u odgovarajućem zanimanju, neki građevinari su tražili informacije o mogućnosti polaganja majstorskog ispita.

Majstorski ispiti mogu se položiti za zanimanja za koje je Ministarstvo propisalo program, a u građevinskoj branši to su: Elektroinstalater, Fasader, Plinoinstalater, Soboslikar – ličilac, Instalater grijanja i klimatizacije, Staklar, Tesar, Vodoinstalater, Limar, Vodoinstalater - instalater grijanja i klimatizacije, Krovopokrivač i Zidar.

Za pristup polaganju majstorskog ispita treba imati završenu srednju stručnu spremu te određeni broj godina radnog iskustva na poslovima za koje se polaže majstorski ispit (ovisno o završenoj školi, u pravilu 2 ili 3 godine).

Ispiti se polažu pred komisijama koje osnivaju županijske obrtničke komore za ona zanimanja za koje imaju uvjete. Tako se za većinu zanimanja majstorski ispit može polagati u Istarskoj županiji (zidar, soboslikar-ličilac, vodoinstalater, elektroinstalater, plinoinstalater, te vodoinstalater-instalater grijanja i klimatizacije), a za neka treba ići polagati u drugu županiju gdje postoji komisija (fasader, limar, krovopokrivač). Čak i kada se ispit polaže u drugoj županiji, pismeni dio ispita može se obaviti u Puli.

Majstorski ispiti održavaju se u određenim rokovima, dva do četiri puta godišnje ovisno o županiji i zanimanju, a prijava za polaganje ispita se mora obaviti najmanje 45 dana prije roka.

  • Za majstorske ispite koji se održavaju u Istarskoj županiji prvi slijedeći rok za prijavu 2.10.2016. (ispit se polaže u studenom/prosincu).
  • Za fasadera se može polagati npr. u Koprivnici, Krapini, Bjelovaru u jesenskom roku – rok prijave je 22.07.2016. a ispit u rujnu ili u Zagrebu u zimskom roku – rok prijave je 2.10.2016. a ispit u studenom/prosincu.
  • Za krovopokrivača se može polagati npr. u Zagrebu u zimskom roku – rok prijave je 2.10.2016. a ispit u studenom/prosincu.
  • Za limara se može polagati npr. u Karlovcu u jesenskom roku – rok prijave je 22.07.2016. a ispit u rujnu ili u Bjelovaru ili Varaždinu u zimskom roku – rok prijave je 2.10.2016. a ispit u studenom/prosincu.

Ako se zakasni s prijavom, čeka se idući ispitni rok.

Dokumenti za prijavu ispita: prijavnica (u prilogu), svjedodžba srednje škole, dokaz o radnom iskustvu, rodni list, domovnica, osobna iskaznica.

Više o polaganju majstorskog ispita možete pogledati na web strani Hrvatske obrtničke komore http://www.hok.hr/obrazovanje/majstorski_ispit i na letku Obrtničke komore Istarske županije u prilogu. Konkretne informacije o rokovima za prijavu, programu, skriptama, cijeni i svemu u vezi s polaganjem ispita također možete dobiti u Obrtničkoj komori Istarske županije – gospođa Vesna Božac, tel. 212-993, mail: vesna.bozac(at)hok.hr .

Napominjemo da prema prethodnoj uputi iz ministarstva polaganje majstorskog ispita nije dovoljno za vođenje građenja, odnosno vođenje radova kod novih građevina, već samo kod održavanje postojećih. Hrvatska obrtnička komora pokrenula je inicijativu prema nadležnom Ministarstvu da se odredbe o ovlaštenim voditeljima građenja, odnosno radova ublaže na način da ga se može ugovorom (o djelu, o poslovnoj suradnji…) angažirati po potrebi za pojedine objekte.   

3 Odlaganje građevinskog otpada

Tragom informacije da na našem području ne postoji legalno mjesto (reciklažno dvorište) za odlaganje građevinskog otpada, utvrđeno je da istekom koncesije za odlagalište u Valmarinu produženje nije zatraženo pa Grad Pula intenzivno radi na proceduri rješavanja drugog odlagališta, no ne može se predvidjeti kada će biti dostupno. Na cijelom području južne Istre legalno se može odložiti građevinski otpad na dvije lokacije u općini Svetvinčenat – kod Juršića i kod Bibića (za sad bez naplate). Prethodno je potrebno kontaktirati općinu Svetvinčenat: 091 446 8082 – Valter Živolić (referent za komunalnu djelatnost).

Sažetak lokalnih odluka o zabrani građevinskih radova

Majstorski ispit - zimski rok 2016.

Prijavnica za majstorski ispit